2016-02-19 17:24:50

lizakovo. chocoladovo. konkursovo.

Obiecałam konkurs. Oczywiście nie wyrobiłam się w terminie, ale konkurs jest.
Miłosny.

Opisałam Wam swoje love story.
Jedno z nich.
Bo miłości w życiu mam wiele.

1

I to będzie Waszym zadaniem: WASZE LOVE STORY
technika: dowolna /zdjęcie, film, przepis, obrazek, opowiadanie, wiersz, wypowiedź, rzeźba? wszystko/
termin: 19. 02. 2016 ? 05. 03. 2016
nagroda: zestaw czekoladowych lizaków i pralinek. wygrywają 3 osoby!
/łakocie takie, jak na fotografiach ^^/

Odpowiedzi proszę wklepać w komentarzach pod tym postem. Dodatkowo zgłoszenie przesyłać na [email protected] i pod postem na https://www.facebook.com/justakitchen/
/ważne! poproszę o wzmiankę, że wyrażacie zgodę na publikację ewentualnych fotografii i/lub filmów w galerii na https://www.facebook.com/justakitchen/

A! I zapoznajcie się z regulaminem!

Do polovciania!

2

5

REGULAMIN KONKURSU

love story

razem z: justakitchen.pl

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie /zwany dalej „Konkursem”/ jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm./, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej /zwanych dalej „Uczestnikami”/.

§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest autor strony justakitchen.pl zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest autor strony justakitchen.pl
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.justakitchen.pl

§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się na stronie justakitchen.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i autora strony, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie http://www.justakitchen.pl , pod postem konkursowym na fanpage https://www.facebook.com/justakitchen oraz przesłaniu odpowiedzi na adres [email protected]
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna obrazować hasło ‘love story’. Dopuszczalne są wszelkie formy kreatywne, np. opowiadanie, wiersz, malunek, rysunek, potrawa, rzeźba, film, itd.
Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia w zgłoszeniu informacji ze zgodą na publikację przez Organizatora nadesłanego zdjęcia w galerii na https://www.facebook.com/justakitchen
4. Każdy użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę odpowiedzi.
5. Konkurs trwa od 19. 02.2016 r. do 05.03.2016 r. do godziny 23:59.
6. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią pod wpisem na stronie oraz fanpage.
7. Nagrodami w konkursie są zestawy czekoladowych upominków.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Spośród wszystkich nadesłanych prac autor strony wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi.
2. Ocena dokonywana przez autora strony w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez autora strony nastąpi nie później niż do 07. 03. 2016 r.
4. Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie poinformowany przez autora strony poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem związanym z konkursem.
5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
6. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora drogą pocztową. Wysyłka możliwa tylko na terenie Polski.

§5. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.
2. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu
lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 17. 03. 2016 r. drogą mailową
2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator  i autor strony nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

4